تبلیغات

شروع می کنیم به امید اینکه بتوانیم ادامه دهیم - دروغ مصلحت آمیز به ز راست فتنه انگیز
هرچه از دستمان بر می آید انجام می دهیم

دروغ مصلحت آمیز به ز راست فتنه انگیز

جمعه 2 دی 1390 11:15 ب.ظ

نویسنده : نسل سوم

در یکى از جنگها، عده اى را اسیر کردند و نزد شاه آوردند. شاه فرمان داد تا یکى از اسیران را اعدام کنند. اسیر که از زندگى ناامید شده بود، خشمگین شد و شاه را مورد سرزنش و دشنام خود قرار داد که گفته اند: هر که دست از جان بشوید، هر چه در دل دارد بگوید.

وقت ضرورت چو نماند گریز                    دست بگیرد سر شمشیر تیز

شاه از وزیران حاضر پرسید: این اسیر چه مى گوید؟

یکى از وزیران...

در یکى از جنگها، عده اى را اسیر کردند و نزد شاه آوردند. شاه فرمان داد تا یکى از اسیران را اعدام کنند. اسیر که از زندگى ناامید شده بود، خشمگین شد و شاه را مورد سرزنش و دشنام خود قرار داد که گفته اند: هر که دست از جان بشوید، هر چه در دل دارد بگوید.

وقت ضرورت چو نماند گریز                     دست بگیرد سر شمشیر تیز

شاه از وزیران حاضر پرسید: این اسیر چه مى گوید؟

یکى از وزیران پاکنهاد گفت : اى آیه را مى خواند: ((والکاظمین الغیظ و العافین عن الناس ))

((پرهیزکاران آنان هستند که هنگام خشم ، خشم خود را فرو برند و لغزش ‍ مردم را عفو کنند و آنها را ببخشند.))

(آل عمران / 134)

شاه با شنیدن این آیه ، به آن اسیر رحم کرد و او را بخشید، ولى یکى از وزیرانى که مخالف او بود (و سرشتى ناپاک داشت ) نزد شاه گفت : نباید دولتمردانى چون ما سخن دروغ بگویند. آن اسیر به شاه دشنام داد و او را به باد سرزنش و بدگویى گرفت .

شاه از سخن آن وزیر زشتخوى خشمگین شد و گفت : دروغ آن وزیر براى من پسندیده تر از راستگویى تو بود، زیرا دروغ او از روى مصلحت بود، و تو از باطن پلیدت برخاست . چنانکه خردمندان گفته اند: دروغ مصلحت آمیز به ز راست فتنه انگیز

جهان اى برادر نماند به کس                     دل اندر جهان آفرین بند و بس

مکن تکیه بر ملک دنیا و پشت            که بسیار کس چون تو پرورد و کشت

چو آهنگ رفتن کند جان پاک           چه بر تخت مردن چه بر روى خاک

به این ترتیب با یادآورى این اشعار غرورشکن و توجه به خدا و عظمت خدا، باید از خواسته هاى غرورزاى باطن پلید چشم پوشید و به ارزشهاى معنوى روى آورد و با سر پنجه گذشت و بخشش ، از فتنه و بروز حوادث تلخ ، جلوگیرى کرد، تا خداوند خشنود گردد.

برگرفته از گلستان سعدیدیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: دروغ مصلحت آمیز ، فتنه ، صداقت ،
آخرین ویرایش: یکشنبه 4 دی 1390 03:01 ب.ظ